Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Thông tin liên lạc   »  
Komunikace

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ukazatel
ukazatel
 
abeceda
abeceda
 
vệ tinh
vệ tinh
 
telefonní automat
telefonní automat
 
ikona
ikona
 
máy bộ đàm
máy bộ đàm
 
cái ăng-ten
cái ăng-ten
 
chuyển phát nhanh
chuyển phát nhanh
 
satelit
satelit
 
spěšná zásilka
spěšná zásilka
 
biểu tượng
biểu tượng
 
hluk
hluk
 
anténa
anténa
 
bảng chữ cái
bảng chữ cái
 
trạm điện thoại công cộng
trạm điện thoại công cộng
 
dấu hiệu (ký hiệu)
dấu hiệu (ký hiệu)
 
vysílačka
vysílačka
 
tiếng ồn
tiếng ồn
 
50l-card-blank
ukazatel ukazatel
50l-card-blank
abeceda abeceda
50l-card-blank
vệ tinh vệ tinh
50l-card-blank
telefonní automat telefonní automat
50l-card-blank
ikona ikona
50l-card-blank
máy bộ đàm máy bộ đàm
50l-card-blank
cái ăng-ten cái ăng-ten
50l-card-blank
chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh
50l-card-blank
satelit satelit
50l-card-blank
spěšná zásilka spěšná zásilka
50l-card-blank
biểu tượng biểu tượng
50l-card-blank
hluk hluk
50l-card-blank
anténa anténa
50l-card-blank
bảng chữ cái bảng chữ cái
50l-card-blank
trạm điện thoại công cộng trạm điện thoại công cộng
50l-card-blank
dấu hiệu (ký hiệu) dấu hiệu (ký hiệu)
50l-card-blank
vysílačka vysílačka
50l-card-blank
tiếng ồn tiếng ồn