Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
bên cạnh
Bên cạnh đó là một người đàn ông tốt.
alături
Alături locuiește un om drăguț.
quanh
Người ta không nên nói quanh co vấn đề.
în jurul
Nu ar trebui să ocolim o problemă.
không dưới mọi hình thức
Tôi không muốn làm điều này dưới mọi hình thức!
sub nicio formă
Nu vreau să fac asta sub nicio formă!