© Yellowj | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[jedna]

[njё]number container
2
[dvě]

[dy]number container
3
[tři]

[tre]number container
4
[čtyři]

[katёr]number container
5
[pět]

[pesё]number container
6
[šest]

[gjashtё]number container
7
[sedm]

[shtatё]number container
8
[osm]

[tetё]number container
9
[devět]

[nёntё]number container
10
[deset]

[dhjetё]