© photokanok_1984 - Fotolia | Strawberry farm

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[njё]number container
2
[สอง]

sǎwng
[dy]number container
3
[สาม]

sǎm
[tre]number container
4
[สี่]

sèe
[katёr]number container
5
[ห้า]

hâ
[pesё]number container
6
[หก]

hòk
[gjashtё]number container
7
[เจ็ด]

jèt
[shtatё]number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[tetё]number container
9
[เก้า]

gâo
[nёntё]number container
10
[สิบ]

sìp
[dhjetё]