ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
డ్రైవ్ ఆఫ్
లైట్ వెలగగానే కార్లు వెళ్లిపోయాయి.
marxar
Quan el semàfor va canviar, els cotxes van marxar.
కోసం వస్తాయి
అతని మాయలకు నేను పడిపోయాను.
caure
Vaig caure pels seus trucs.
వ్యాఖ్య
రోజూ రాజకీయాలపై వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటాడు.
comentar
Ell comenta sobre política cada dia.