ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Bhūmi
vimānaṁ lyāṇḍ avutōndi.
maanduma
Lennuk maandub.
Nam‘makaṁ
manamandaraṁ okarinokaru nam‘mutāmu.
usaldama
Me kõik usaldame teineteist.
Cindu
evarō duradr̥ṣṭavaśāttū reḍ vain cindin̄cāru.
valama
Keegi kahjuks valas punast veini.