ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Āphar
nā cēpa kōsaṁ mīru nāku ēmi andistunnāru?
pêşniyar kirin
Tu çi pêşniyariya min ji bo masîya min dikî?
Pals
vyāyāmaṁ cēyaḍaṁ valla guṇḍe pals balaṅgā tayāravutundi.
darpandin
Mazûvanî dilê mirov darpîne bi hêzî.
Uṇṭundi
mīru vicāraṅgā uṇḍakūḍadu!
bûn
Tu divê ne xemgîn bibe!