ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Aḍigāḍu
āyana diśā sūcanala kōsaṁ aḍigāḍu.
praša
Toj praša za nasoki.
Tirigi
nēnu pani tarvāta kōlukōvāli.
oporavuva
Treba da oporavuvam po rabota.
Viṣaṁ
muriki nīru cālā cēpalanu viṣapūritaṁ cēsindi.
otrovuva
Zamrsenata voda otrova mnogu ribi.