ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
తప్పు
తప్పు పళ్ళు
fals
les dents falses
సంతోషమైన
సంతోషమైన జంట
alegre
la parella alegre
స్పష్టంగా
స్పష్టంగా ఉన్న మోసం
inequívoc
l‘engany inequívoc