ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Rikārḍu
ā sambhāṣaṇanu pōlīsulu rikārḍu cēśāru.
mǝzgǝb
pólǝs nǝti ǝllal mǝzgǝbomo.
Pōrāṭaṁ
athleṭlu okaritō okaru pōrāḍutunnāru.
m‘qlas
etom sportegnat‘at ab n‘ḥ‘dḥ‘dom y‘q‘lasu.
Ōriyaṇṭ
diksūcitō manalni manaṁ ōriyaṇṭ cēstāmu.
orient
bkomǝpas ǝna nqǝnǝ’.