ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
కుంచించిన
కుంచించిన జుట్టు
xweşm
morên xweşm
అర్జంటీనా
అర్జంటీనా టాంగో
alîkar
lêkolînek alîkar
ఎక్కడ లేకుండా
అవిరతమైన శుద్ధి
bêistisna
paqijiyê bêistisna