© Elena Petrova - Fotolia | Mir Castle in Belarus

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
а /a/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
бэ /bɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
вэ /vɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
дэ /dɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
е /je/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ё /jo/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
зэ /zɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
і /i/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ка /ka/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эл /ɛl/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эм /ɛm/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эн /ɛn/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
о /o/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
пэ /pɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эр /ɛr/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эс /ɛs/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
тэ /tɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
у /u/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
эф /ɛf/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ха /xa/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ша /ʂa/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ы /ɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
э /ɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ю /ju/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
я /ja/