© Andrew Bayda - Fotolia | Tel Aviv aerial view
© Andrew Bayda - Fotolia | Tel Aviv aerial view

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
' - Aleph
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
b/v - Beth
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
g - Gimel
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
d - Daleth
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
h - He
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
v - Waw
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
z - Zajin
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ẖ - Chet
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
t - Tet
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
y - Jod
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
k/kh - Kaph
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
l - Lamed
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
m - Mem
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
n - Nun
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
s - Samech
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
' - Ajin
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
p/f - Pe
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ts - Tzade
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
k - Qoph
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
r - Resch
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
t - Taw