© Koldunovaaa | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
a - [a]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
be - [be]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
che - [tʃ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
de - [d̪e]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
e - [e]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
efe - ['efe]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i o i latina - [i]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ka - [ka]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ele - ['ele]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
eme - ['eme]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ene - ['ene]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o - [o]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pe - [pe]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
cu - [ku]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
erre - ['ere]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ese - ['ese]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
te - [t̪e]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - [u]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
equis - ['ekis]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]