© nadezhda1906 - Fotolia | woman enjoying view of Santorini, Greece

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]