© Cnoval | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/æːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/b̥eːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/sʰeːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/d̥eːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/eːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/ef/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/ɡ̊eːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/hɔːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/iˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/jʌð/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/kʰɔːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/el/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/em/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/en/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/oːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/pʰeːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/kʰuːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/æːɐ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/esʰ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/tˢeːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/uːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/ʋeːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/dʌb̥əlʋeːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/eɡ̊sʰ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/yːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/sʰeð/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/ɛːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/œːˀ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
/ɔːˀ/