खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
चेक
चेक प्रमुख नगर
tsjekkisk
den tsjekkiske hovedstaden
पाडोसी
पाडोसी घर.
naboleilighet
den naboleiligheten
यथासमय
यथासमय कर्मचारी
presis
den presise ansatte