ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
విఫలమైన
విఫలమైన నివాస శోధన
ebaõnnestunud
ebaõnnestunud korteriotsing
తడిగా
తడిగా ఉన్న జుట్టు
niiske
niisked juuksed
పసుపు
పసుపు బనానాలు
kollane
kollased banaanid