ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
గాయపడిన
గాయపడిన సైకిల్ సవారి
ዘይትረፍ
ዘይትረፍ ሮማንስ
అపాయంతో
అపాయంతో ఉండే చేతి
ኣስመዘጋገጽ
ኣስመዘጋገጽ እጅ
ఇస్లామియా
ఇస్లామియా దేవాలయం
እስላማዊ
እስላማዊ ቤተ ክርስቲያን