بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
qfl kerdn
qbl az wrzsh baad arzsh‌haa khwd ra qfl kenad.
lock away
You should lock up your valuables before doing sports.
tht tathar qrar dadn
aan waq’eaan ma ra tht tathar qrar dad!
impress
That really impressed us!
rftn
shma hr dw bh keja ma‌rwad?
go
Where are you both going?