بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ساختار مجدد کردن
این محله در حال حاضر در حال ساختار مجدد است.
umstrukturieren
Dieser Stadtteil wird gerade umstrukturiert.
دادن
پسر عمو چه چیزی را به دوست دخترش برای تولدش داد؟
schenken
Was hat ihr ihr Freund zum Geburtstag geschenkt?
اول آمدن
سلامتی همیشه اول است!
vorgehen
Die Gesundheit geht immer vor!