بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
وانمود کردن
به او باور نکن، فقط بی‌گناهی می‌وانمودد!
претварати
Не верујте му, само се претвара да је невин!
سوزاندن
یک آتش در شومینه می‌سوزد.
горети
Ватра гори у камину.
امضاء کردن
او قرارداد را امضاء کرد.
потписати
Он је потписао уговор.