بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فعال کردن
دود، زنگار را فعال کرد.
pumukaw
Pinukaw ng usok ang alarma.
برچسب زدن
این جنایت به نام نسل‌کُشی برچسب زده شده است.
tukuyin
Ang krimen ay tinukoy bilang genocide.
ترک کردن
لطفاً الان نرو!
umalis
Mangyaring huwag umalis ngayon!