بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
پوست کندن
او پرتقال را پوست زد.
лупи
Тој ја лупи портокалата.
باید
او باید از اینجا پیاده شود.
мора
Тој мора да слезе тука.
زدن
او توپ را از روی شبکه می‌زند.
удира
Таа ја удира топката преку мрежата.