بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
انترسپت کردن
دروازه‌بان موفق شد توپ را انترسپت کند.
intercepter
Le gardien a réussi à intercepter le ballon.
فراخواندن
او به عنوان یک شاهد فراخوانده شد.
convoquer
Elle a été convoquée en tant que témoin.
شروع کردن
کوه‌نوردان در اوایل صبح شروع کردند.
commencer
Les randonneurs ont commencé tôt le matin.