بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
باز بودن
دروازه به طور گسترده‌ای باز بود.
להיות פתוח
השער היה פתוח לגמרי.
پوشاندن
او نان را با پنیر پوشانده است.
הכיסה
היא הכיסה את הלחם בגבינה.
آموزش دادن
سگ توسط او آموزش داده شده است.
לאמן
הכלב אומן על ידיה.