بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تقلاق زدن
نوزاد پس از خوردن تقلاق می‌زند.
podrignuti
Beba podrigne nakon jela.
یکپارچه سازی کردن
بسیاری از خارجی‌های خوب یکپارچه شده در آلمان زندگی می‌کنند.
integrirati
U Njemačkoj živi mnogo dobro integriranih stranaca.
دوزیدن
او الگویی را روی پارچه می‌دوزد.
vezenje
Ona veze uzorak na tkaninu.