ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Edurāda
avaru edurāda nintiddāre.
muqabil
hum yaqifun muqabil baedihim albaeda.
Kaṭṭuniṭavāgi
obbaru karāranannu kaṭṭuniṭavāgi ōdabēkāgide.
bidiqat
yajib qira‘at aleiqd bidiqatin.
Kalakalavāgi
gom‘malegaḷu nelada mēle kalakalavāgi ive.
mkhtltan
al‘aleab mukhtalitat jamieuha ealaa al‘arda.