ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Madhyāhnadalli
nāvu madhyāhnadalli cahākkāgi sandhisōṇa.
dopahar mein
ham dopahar mein chaay ke lie milate hain.
Kaḍime
tiṅgaḷa konege nanage kaḍime haṇavide.
kam
maheene ke ant mein, mere paas kam paisa hota hai.
Īgāgalē
nāvu īgāgalē illi nidrisabahudu.
abhee ke lie
ham abhee ke lie yahaan so sakate hain.