ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Modalāgi
modalāgi, nānige samayavilla, eraḍāgi āsaktiyilla.
birinçi
Birinçi, menin ubaktım jok, ekeninçi, kızıktuu emes.
Ittīcege
ittīcege rōbōṭgaḷu nam‘ma kelasavannu vahisikoṇḍive.
jakında
Jakında robottor iştegen.
Horage
avanu jailininda horage hōgalu icchisuttāne.
sırtka
Al adam turmadan sırtka çıgışı kelet.