ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Mēle
vimāna mēlina mēle mōḍagaḷa mēle hārāḍuttade.
magasan
A repülő magasan repül a felhők felett.
Alla
nānu kaḷḷige icchisuvudilla.
nem
Nem szeretem a kaktuszt.
Oṭṭige
avaḷu anēkaroḍane oṭṭige phōn māḍidāḷe.
egyszerre
Egyszerre többekkel telefonál.