بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بالا
بالا، منظره‌ای عالی وجود دارد.
oben
Oben hat man eine tolle Aussicht.
کمی
ازدواج آن‌ها هنوز کمی خوب است.
einigermaßen
Ihre Ehe ist noch einigermaßen gut.
به
آن‌ها به آب پریدند.
hinein
Sie springen ins Wasser hinein.