외국어 숙어집

신체부위   »   ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು

58 [쉰여덟]

신체부위

신체부위

೫೮ [ಐವತ್ತೆಂಟು]

58 [Aivatteṇṭu]

+

ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು

[dēhada bhāgagaḷu]

각 공백을 클릭하여 텍스트를 보거나:   

한국어 칸나다어 놀다
저는 남자를 그려요. ನಾ-- ಒ--- ಗ----- ಚ--------- ಬ---------------. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
nā-- o--- g-------- c--------- b-------------. nānu obba gaṇḍasina citravannu biḍisuttiddēne.
+
먼저 머리를 그려요. ಮೊ----- ತ--. ಮೊದಲಿಗೆ ತಲೆ. 0
Mo------ t---. Modalige tale.
+
남자는 모자를 쓰고 있어요. ಆ ಮ----- ಒ--- ಟ-------- ಹ--------------. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಟೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 0
Ā m------ o--- ṭ-------- h-------------. Ā manuṣya ondu ṭōpiyannu hākikoṇḍiddāne.
+
     
머리카락은 보이지 않아요. ಅವ- ಕ------- ಕ------------. ಅವನ ಕೂದಲುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 0
Av--- k--------- k------------. Avana kūdalugaḷu kāṇisuvudilla.
+
귀도 보이지 않아요. ಅವ- ಕ------ ಸ- ಕ------------. ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 0
Av--- k------- s--- k------------. Avana kivigaḷu saha kāṇisuvudilla.
+
등도 보이지 않아요. ಅವ- ಬ----- ಸ- ಕ------------. ಅವನ ಬೆನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 0
Av--- b---- s--- k------------. Avana bennu saha kāṇisuvudilla.
+
     
저는 눈과 입을 그려요. ನಾ-- ಕ---------- ಮ---- ಬ-------- ಬ--------------. ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā-- k----------- m---- b-------- b-------------. Nānu kaṇṇugaḷannu mattu bāyiyannu bareyuttiddēne.
+
남자는 춤추며 웃어요. ಆ ಮ----- ನ---------------- ಮ---- ನ------------. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Ā m------ n-------------- m---- n-----------. Ā manuṣya nartisuttiddāne mattu naguttiddāne.
+
남자는 긴 코가 있어요. ಅವ-- ಉ------ ಮ------ ಹ----------. ಅವನು ಉದ್ದವಾದ ಮೂಗನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. 0
Av--- u------- m------ h---------. Avanu uddavāda mūgannu hondiddāne.
+
     
그는 손에 지팡이를 들고 있어요. ಅವ-- ಕ------- ಒ--- ಕ------ ಹ-----------. ಅವನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 0
Av--- k--------- o--- k------ h----------. Avanu kaigaḷalli ondu kōlannu hiḍididdāne.
+
그는 또한 목에 목도리를 두르고 있어요. ಅವ-- ಕ-------- ಸ---- ಒ--- ಕ------------- ಕ---------------. ಅವನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಂಠವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 0
Av--- k-------- s---- o--- k---------------- k--------------. Avanu kuttigeya sutta ondu kaṇṭhavastravannu kaṭṭikoṇḍiddāne.
+
겨울이고 추워요. ಈಗ ಚ----- ಮ---- ಥ--- ಇ--. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಥಂಡಿ ಇದೆ. 0
Īg- c------- m---- t----- i--. Īga caḷigāla mattu thaṇḍi ide.
+
     
팔이 튼튼해요. ಕೈ--- ಶ-------------. ಕೈಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ. 0
Ka----- ś--------------. Kaigaḷu śaktiyutavāgive.
+
다리도 튼튼해요. ಕಾ----- ಸ- ಶ-------------. ಕಾಲುಗಳು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ. 0
Kā------ s--- ś--------------. Kālugaḷu saha śaktiyutavāgive.
+
남자는 눈으로 만들어졌어요. ಈ ಮ----- ಮ------- ಮ---------------. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 0
Ī m------ m---------- m--------------. Ī manuṣya man̄jininda māḍalpaṭṭiddāne.
+
     
그는 바지도, 외투도 입지 않고 있어요. ಅವ-- ಷ---- ಅ--- ಕ------ ಧ------ಲ ಅವನು ಷರಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೋಟನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ 0
Av--- ṣ----- a----- k------ d--------a Avanu ṣarāyi athavā kōṭannu dharisilla
+
하지만 남자는 춥지 않아요. ಆದ-- ಅ--- ಚ--- ಕ-------- ಸ------------. ಆದರೆ ಅವನು ಚಳಿಯ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸೆಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 0
ād--- a---- c----- k---------- s------------. ādare avanu caḷiya koretadinda seḍeyuvudilla.
+
그는 눈사람이에요. ಅವ-- ಮ---- ಮ-----. ಅವನು ಮಂಜಿನ ಮನುಷ್ಯ. 0
Av--- m------- m------. Avanu man̄jina manuṣya.
+
     

우리 조상들의 언어

근대 언어는 언어학자들로부터 연구될 수가 있다. 이때 여러 가지 방법이 응용된다. 하지만 수천년 전의 사람들은 어떻게 말했을까? 이 질문에 대답하기는 훨씬 더 어려운 일이다. 그럼에도 불구하고 이 질문이 학자들을 몰두하게 한다. 그들은 옛날에 말을 어떻게 했는지를 연구하기를 원한다. 그러기 위해서 옛날 언어를 재현시키려고 노력한다. 미국 연구자들은 이제 흥미진진한 발견했다. 이들은 2000여개의 언어를 분석했다. 이때 특히 언어들의 문장구조를 연구했다. 그들의 연구결과는 매우 흥미로웠다. 약 절반의 언어는 주어-목적어-동사 구조를 갖는다. 즉, 주어, 목적어, 동사의 원칙이 통용된다는 것이다. 700여개가 넘는 언어들은 주어-동사-목적어의 구조를 따른다. 그리고 약 160여개의 언어는 동사-주어-목적어의 구조를 따른다. 동사-목적어-주어의 구조는 오로지 40여개의 언어만이 사용한다. 120여개의 언어는 섞인형태를 보인다. 목적어-동사-주어와 목적어-주어-동사는 반면에 휘귀하게 나타나는 구조들이다. 연구된 언어의 대부분이 그러니깐 주어-목적어-동사의 원칙을 사용한다. 이에 속하는 언어는 예를 들어 페르시아어, 일어 그리고 터키어이다. 대부분의 살아있는 언어는 그러나 주어-동사-목적어 구조를 따른다. 인도게르만 어족에서는 오늘날 이 문장구조가 우위를 차지한다. 학자들은 옛날에는 주어-목적어-동사-모델을 사용했다고 믿는다. 이 시스템이 모든 언어의 기반이 된다. 그 다음에 언어들이 분리되어 발달했다. 왜 그랬는지는 아직 모른다. 문장 구조의 변형은 그러나 어떤 이유가 있었을 것이다. 진화를 통해 이익을 가져다주는 것만이 실현된다 …