తెలుగు » రొమేనియన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [o sută]

Adverbe

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [o sută]

Adverbe

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు de-- o---- – î--- n-------ă
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Aţ- f--- d--- o---- l- B-----?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Nu- î--- n--------.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు ci---- – n----i
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Cu-------- a--- p- c-----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Nu- n- c----- p- n----- / n------ a---.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు în-- – n- m-i
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Ră------ î--- m--- t--- a---?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Nu- n- m-- r---- m--- t--- a---.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు în-- c--- – n---- a-----a
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Ma- d----- s- b--- c---?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Nu- n- m-- d----- n----.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు de-- c--- – î--- n---c
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Aţ- m----- d--- c---?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Nu- n--- m----- î--- n----.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు în-- c----- – n----- a-------a
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Ma- d------ c----- o c----?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Nu- n----- a--------.