ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
జైవిక
జైవిక కూరగాయాలు
biologic
legumele biologice
ఆయుధపట్టిన
ఆయుధపట్టిన సైనికురాలు
înarmat
soldata înarmată
లాటిన్
లాటిన్ స్మారకం
latin
monumentul latin