بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
الفبایی
ترتیب الفبایی
alphabétique
l‘ordre alphabétique
ناخوشایند
زن ناخوشایند
antipathique
la femme antipathique
اول
گل‌های اول بهار
premier
les premières fleurs du printemps