بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
مستقیم
شما می‌توانید مستقیم بروید.
право напред
Дозволено ви е да возите право напред.
خارج از مسیر معمول
او خارج از مسیر معمول در برف رانندگی می‌کند.
надвор од обичниот пат
Тој вози надвор од обичниот пат низ снегот.
همانطور که انتظار می‌رفت
هواپیما همانطور که انتظار می‌رفت یک ساعت تأخیر دارد.
како што се очекуваше
Авионот е закаснет за еден час, како што се очекуваше.