بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
همسایه
آپارتمان همسایه
суседан
суседски стан
بی‌اراده
پسر بی‌اراده
обесхрабрен
обесхрабрен дечко
مشکل
بیماری پوستی مشکل
проблематичан
проблематична болест коже