адыгабзэ » таибз   Щэфэн


51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [ห้าสิบเอ็ด]
hâ-sìp′-èt′

การไปทำธุระ
gan-bhai′-tam′-tóo′-rá′

51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [ห้าสิบเอ็ด]
hâ-sìp′-èt′

การไปทำธุระ
gan-bhai′-tam′-tóo′-rá′

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------
p-------------------------------------------------′
Тхылъыщэ тучаным сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------------
p----------------------------------------------------u
ГъэзетщэпIэ киоскым сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ-----------------------
p----------------------------------------------------------′
   
Сэ тхылъ хьафэу къэсштэнэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------
p-----------------------------------------u
Сэ тхылъ сщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ--------------
p-----------------------------------------u
Сэ гъэзет сщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------------
p----------------------------------------------′
   
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонышъ, тхылъ къисхынэу сыфай. ผม / ด---- อ--------------------------------
p-----------------------------------------------------------------------------------u
Тхылъыщэ тучаным сыкIонышъ, тхылъ къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ------------------------------------
p---------------------------------------------------------------------------------u
ГъэзетщапIэм сыкIонышъ, гъэзет къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ-----------------------------------------
p--------------------------------------------------------------------------------------′
   
НэIазэм дэжь сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ---------------
p--------------------------------------------a
Супермаркетым сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ---------------------
p----------------------------------------------------′
ХьалыгъущапIэм сыкIонэу сыфай. ผม / ด---- อ------------------
p----------------------------------------------------------′
   
Нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------
p--------------------------------------a
ПкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ------------------
p----------------------------------------------------′
Хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ-------------
p-----------------------------------------------′
   
НэIазэм дэжь сыкIонышъ, нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. ผม / ด---- อ--------------------------------
p---------------------------------------------------------------------a
Тучаным сыфай, пкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу. ผม / ด---- อ--------------------- เ---------------------
p-------------------------------------------------------------------------------------------′
ХьалыгъущапIэм сыфай, хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу. ผม / ด---- อ----------------------------------
p-----------------------------------------------------------------------------------′