Разговорник

ad Гъогум   »   th ระหว่างเดินทาง

37 [щэкIырэ блырэ]

Гъогум

Гъогум

37 [สามสิบเจ็ด]

sǎm-sìp-jèt

ระหว่างเดินทาง

[rá-wàng-der̶n-tang]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
адыгабзэ тайский Играть в более
Ар (хъулъфыгъ) мотоциклкIэ мэзекIо. เ--ขั-ร-จ---ยา---ต์ เขาข-บรถจ-กรยานยนต- เ-า-ั-ร-จ-ก-ย-น-น-์ ------------------- เขาขับรถจักรยานยนต์ 0
k-̌---à---------̀---á---n--on ka-o-ka-p-ro-t-ja-k-ra--yan-yon k-̌---a-p-r-́---a-k-r-́-y-n-y-n ------------------------------- kǎo-kàp-rót-jàk-rá-yan-yon
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэкIэ мэзекIо. เข-ข--จ----าน เขาข--จ-กรยาน เ-า-ี-จ-ก-ย-น ------------- เขาขี่จักรยาน 0
ka-o---̀e--à----́--an ka-o-ke-e-ja-k-ra--yan k-̌---e-e-j-̀---a---a- ---------------------- kǎo-kèe-jàk-rá-yan
Ар (хъулъфыгъ) лъэсэу макIо. เ-าเ--น เขาเด-น เ-า-ด-น ------- เขาเดิน 0
ka-o---r-n ka-o-der-n k-̌---e-̶- ---------- kǎo-der̶n
Ар (хъулъфыгъ) къухьэкIэ макIо. เข-ไ--ด-เ--อ--ญ่ เขาไปโดยเร-อใหญ- เ-า-ป-ด-เ-ื-ใ-ญ- ---------------- เขาไปโดยเรือใหญ่ 0
ka-o--h-i---y-reua-y--i ka-o-bhai-doy-reua-ya-i k-̌---h-i-d-y-r-u---a-i ----------------------- kǎo-bhai-doy-reua-yài
Ар (хъулъфыгъ) къуашъокIэ макIо. เ-า-ปโดย-ร-อ เขาไปโดยเร-อ เ-า-ป-ด-เ-ื- ------------ เขาไปโดยเรือ 0
ka---bh----oy---ua ka-o-bhai-doy-reua k-̌---h-i-d-y-r-u- ------------------ kǎo-bhai-doy-reua
Ар (хъулъфыгъ) есы. เ----า-น้ำ เขาว-ายน-- เ-า-่-ย-้- ---------- เขาว่ายน้ำ 0
kǎo-wa-i----m ka-o-wa-i-na-m k-̌---a-i-n-́- -------------- kǎo-wâi-nám
Мыщ щыщынагъуа? ที-นี-อ-นตร-ย-ห- -รั--/ -ะ? ท--น--อ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-อ-น-ร-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี่อันตรายไหม ครับ / คะ? 0
te-e-ne-e--n-dhrai--a---k--́--ká te-e-ne-e-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- têe-nêe-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Уизакъоу гъогогъу улъыхъузэ узекIоныр щынагъуа? การ-บ--ถค-เ-ี--อ--ตร--ไห---ร---/ ค-? การโบกรถคนเด-ยวอ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ก-ร-บ-ร-ค-เ-ี-ว-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ การโบกรถคนเดียวอันตรายไหม ครับ / คะ? 0
g---b--k--o----on--eeo--n-d---i---̌i--ráp---́ gan-bo-k-ro-t-kon-deeo-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- g-n-b-̀---o-t-k-n-d-e---n-d-r-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- gan-bòk-rót-kon-deeo-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Чэщым утезекIухьаныр щынагъуа? ม--อันต-า--หม -ร-- / -ะ-ถ้---ก--เด-น-ล่นตอน-ลา----? ม-นอ-นตรายไหม คร-บ / คะ ถ-าออกมาเด-นเล-นตอนกลางค-น? ม-น-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า-อ-ม-เ-ิ-เ-่-ต-น-ล-ง-ื-? --------------------------------------------------- มันอันตรายไหม ครับ / คะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน? 0
m---an--hra--------ra-p--á-ta--à---m--de-̶---ên-dh------an--keun man-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka--ta--a-wk-ma-der-n-le-n-dhawn-glang-keun m-n-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-a-w---a-d-r-n-l-̂---h-w---l-n---e-n ------------------------------------------------------------------- man-an-dhrai-mǎi-kráp-ká-tâ-àwk-ma-der̶n-lên-dhawn-glang-keun
Тэ тыгъощагъ. เราห--ทาง เราหลงทาง เ-า-ล-ท-ง --------- เราหลงทาง 0
r-o-l---g--a-g rao-lo-ng-tang r-o-l-̌-g-t-n- -------------- rao-lǒng-tang
Тэ гъогу пхэндж тызытехьагъэр. เ-ามา-ิดท-ง เรามาผ-ดทาง เ-า-า-ิ-ท-ง ----------- เรามาผิดทาง 0
r------p--t---ng rao-ma-pi-t-tang r-o-m---i-t-t-n- ---------------- rao-ma-pìt-tang
Къэдгъэзэжьын фае. เ-าต-----ี-----ั-ทา-เ--ม เราต-องเล--ยวกล-บทางเด-ม เ-า-้-ง-ล-้-ว-ล-บ-า-เ-ิ- ------------------------ เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม 0
ra---h--w-g-l-́eo---a-p-ta-g---r-m rao-dha-wng-le-eo-gla-p-tang-der-m r-o-d-a-w-g-l-́-o-g-a-p-t-n---e-̶- ---------------------------------- rao-dhâwng-léeo-glàp-tang-der̶m
Тыдэ укъыщыуцумэ хъущта? จอ-ร---้-ี่-หน ค--- / คะ? จอดรถได-ท--ไหน คร-บ / คะ? จ-ด-ถ-ด-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- จอดรถได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
j---t-ro-t-d-̂i-t--e-na---kr-́p--á ja-wt-ro-t-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- j-̀-t-r-́---a-i-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- jàwt-rót-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
Машинэ уцупIэ мыщ щыIа? ท------ีที-----ถไห- ครับ /-คะ? ท--น--ม-ท--จอดรถไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ท-่-อ-ร-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ ที่นี่มีที่จอดรถไหม ครับ / คะ? 0
têe-nê--mee-t-̂et-òt-rót--a---k--́--ká te-e-ne-e-mee-te-et-o-t-ro-t-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-t-̂-t-o-t-r-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- têe-nêe-mee-têet-òt-rót-mǎi-kráp-ká
Сыд фэдизрэ мыщ ущытын уфит? ที่------รถไ-้นานเท่-ไ- ค--- / -ะ? ท--น--จอดรถได-นานเท-าไร คร-บ / คะ? ท-่-ี-จ-ด-ถ-ด-น-น-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไร ครับ / คะ? 0
têe-n--e---̀t---́t--a-i---n-tâo--a--kr-́p--á te-e-ne-et-o-t-ro-t-da-i-nan-ta-o-rai-kra-p-ka- t-̂---e-e---̀---o-t-d-̂---a---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- têe-nêet-òt-rót-dâi-nan-tâo-rai-kráp-ká
Пцыкъомэ уатетышъуа? ค----่-----หม-รั- ---ะ? ค-ณเล-นสก-ไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ล-น-ก-ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------- คุณเล่นสกีไหมครับ / คะ? 0
k----le--nó--ge--ma-i-k-áp--á koon-le--no-t-gee-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-t-g-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------- koon-lê-nót-gee-mǎi-kráp-ká
УдэкIоен хъумэ пцыкъорыкIо лифтым уетIысхьа? คุ--ะข-้นสก-ล-ฟท-ไ--้าง-น-ห-คร-บ / คะ? ค-ณจะข--นสก-ล-ฟท-ไปข-างบนไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-ึ-น-ก-ล-ฟ-์-ป-้-ง-น-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- คุณจะขึ้นสกีลิฟท์ไปข้างบนไหมครับ / คะ? 0
koo--j---k-̂--n-́--ge---íf---a----̂-g-b-n-mǎ--k---p-k-́ koon-ja--ke-u-no-t-gee-li-f-bhai-ka-ng-bon-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---e-u-n-́---e---i-f-b-a---a-n---o---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- koon-jà-kêu-nót-gee-líf-bhai-kâng-bon-mǎi-kráp-ká
Мыщ пцыкъохэр бэджэндэу пштэнхэ плъэкIыщта? ที-นี-มีสก--ห้เ-่าไ--ค-ับ---ค-? ท--น--ม-สก-ให-เช-าไหมคร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ส-ี-ห-เ-่-ไ-ม-ร-บ / ค-? ------------------------------- ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมครับ / คะ? 0
têe--e-e-m-̂et---e-ha-i-c---o-mǎ--kr------́ te-e-ne-e-me-et-gee-ha-i-cha-o-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-̂-t-g-e-h-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- têe-nêe-mêet-gee-hâi-châo-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -