Разговорник

Гъогум   »   ระหว่างเดินทาง

37 [щэкIырэ блырэ]

Гъогум

Гъогум

37 [สามสิบเจ็ด]

sǎm-sìp-jèt

+

ระหว่างเดินทาง

[rá-wàng-der̶n-tang]

нажмите, чтобы увидеть текст:   

адыгабзэ тайский Играть в более
Ар (хъулъфыгъ) мотоциклкIэ мэзекIо. เข----------------์ เขาขับรถจักรยานยนต์ 0
ka----------------------------n kǎo-kàp-rót-jàk-rá-yan-yon
+
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэкIэ мэзекIо. เข----------น เขาขี่จักรยาน 0
ka-------------------n kǎo-kèe-jàk-rá-yan
+
Ар (хъулъфыгъ) лъэсэу макIо. เข----น เขาเดิน 0
ka-------n kǎo-der̶n
+
     
Ар (хъулъфыгъ) къухьэкIэ макIо. เข-------------่ เขาไปโดยเรือใหญ่ 0
ka--------------------i kǎo-bhai-doy-reua-yài
+
Ар (хъулъфыгъ) къуашъокIэ макIо. เข---------อ เขาไปโดยเรือ 0
ka---------------a kǎo-bhai-doy-reua
+
Ар (хъулъфыгъ) есы. เข-------ำ เขาว่ายน้ำ 0
ka-----------m kǎo-wâi-nám
+
     
Мыщ щыщынагъуа? ที-------------- ค--- / ค-? ที่นี่อันตรายไหม ครับ / คะ? 0
te------------------------------́ têe-nêe-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
+
Уизакъоу гъогогъу улъыхъузэ узекIоныр щынагъуа? กา----------------------- ค--- / ค-? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหม ครับ / คะ? 0
ga-------------------------------------------́ gan-bòk-rót-kon-deeo-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
+
Чэщым утезекIухьаныр щынагъуа? มั----------- ค--- / ค- ถ-------------------------? มันอันตรายไหม ครับ / คะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน? 0
ma----------------------------------------------------------------n man-an-dhrai-mǎi-kráp-ká-tâ-àwk-ma-der̶n-lên-dhawn-glang-keun
+
     
Тэ тыгъощагъ. เร------ง เราหลงทาง 0
ra-----------g rao-lǒng-tang
+
Тэ гъогу пхэндж тызытехьагъэр. เร--------ง เรามาผิดทาง 0
ra-------------g rao-ma-pìt-tang
+
Къэдгъэзэжьын фае. เร---------------------ม เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม 0
ra-------------------------------m rao-dhâwng-léeo-glàp-tang-der̶m
+
     
Тыдэ укъыщыуцумэ хъущта? จอ------------ ค--- / ค-? จอดรถได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
ja--------------------------------́ jàwt-rót-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
+
Машинэ уцупIэ мыщ щыIа? ที----------------- ค--- / ค-? ที่นี่มีที่จอดรถไหม ครับ / คะ? 0
te----------------------------------------́ têe-nêe-mee-têet-òt-rót-mǎi-kráp-ká
+
Сыд фэдизрэ мыщ ущытын уфит? ที--------------------- ค--- / ค-? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไร ครับ / คะ? 0
te--------------------------------------------́ têe-nêet-òt-rót-dâi-nan-tâo-rai-kráp-ká
+
     
Пцыкъомэ уатетышъуа? คุ--------------- / ค-? คุณเล่นสกีไหมครับ / คะ? 0
ko-----------------------------́ koon-lê-nót-gee-mǎi-kráp-ká
+
УдэкIоен хъумэ пцыкъорыкIо лифтым уетIысхьа? คุ------------------------------ / ค-? คุณจะขึ้นสกีลิฟท์ไปข้างบนไหมครับ / คะ? 0
ko------------------------------------------------------́ koon-jà-kêu-nót-gee-líf-bhai-kâng-bon-mǎi-kráp-ká
+
Мыщ пцыкъохэр бэджэндэу пштэнхэ плъэкIыщта? ที----------------------- / ค-? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมครับ / คะ? 0
te------------------------------------------́ têe-nêe-mêet-gee-hâi-châo-mǎi-kráp-ká
+