Разговорник

Дискотекэм   »   ในดิสโก้เทค

46 [тIокIитIурэ хырэ]

Дискотекэм

Дискотекэм

46 [สี่สิบหก]

sèe-sìp-hòk

+

ในดิสโก้เทค

[nai-dìt-gôh-tâyk]

нажмите, чтобы увидеть текст:   

адыгабзэ тайский Играть в более
Мыщ дэжьым зи щысба? ที--------------- ค--- / ค-? ที่นั่งนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
te---------------------------------́ têe-nâng-née-wâng-mǎi-kráp-ká
+
СыкъыбготIысхьэмэ хъущта? ผม / ด---- น--------------- ค--- / ค-? ผม / ดิฉัน นั่งกับคุณได้ไหม ครับ / คะ? 0
po-----------------------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-nâng-gàp-koon-dâi-mǎi-kráp-ká
+
Сигуапэ. เช-- ค--- / คะ เชิญ ครับ / คะ 0
ch-------------́ cher̶n-kráp-ká
+
     
Музыкэм сыдэущтэу ухаплъэра? คุ----------------------- ค--- / ค-? คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไร ครับ / คะ? 0
ko------------------------------------------------́ koon-kít-wât-nót-ree-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká
+
ТIэкIу лъэшыIо. เส----------- ค--- / คะ เสียงดังไปนิด ครับ / คะ 0
si----------------------------́ sǐang-dang-bhai-nít-kráp-ká
+
Ау дэгъоу къырагъаIо. แต----------------- ค--- / ค-ะ แต่วงดนตรีเล่นดีมาก ครับ / ค่ะ 0
dh-----------------------------------------̂ dhæ̀o-ngót-nót-ree-lên-dee-mâk-kráp-kâ
+
     
Мыщ бэрэ укъэкIуа? คุ---------------- ค--- / ค-? คุณมาที่นี่บ่อยไหม ครับ / คะ? 0
ko-----------------------------------́ koon-ma-têe-nêe-bàwy-mǎi-kráp-ká
+
Хьау, мыр апэрэ. ไม----- น-------------- ค--- / ค-ะ ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรก ครับ / ค่ะ 0
ma---------------------------------------̂ mâi-bàwy-nêe-bhen-kráng-ræ̂k-kráp-kâ
+
Мыщ джыри зыпарэкIи сыщыIагъэп. ผม / ด---- ไ---------------- ค--- / คะ ผม / ดิฉัน ไม่เคยมาที่นี่เลย ครับ / คะ 0
po-------------------------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-mâi-kuнy-ma-têe-nêe-luнy-kráp-ká
+
     
Укъэшъуа? คุ-------------- ค--- / ค-? คุณอยากเต้นรำไหม ครับ / คะ? 0
ko----------------------------------́ koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi-kráp-ká
+
ТIэкIу шIэмэ арынкIи мэхъу. อี-------------- ค--- / คะ อีกเดี๋ยวอาจจะไป ครับ / คะ 0
è------------------------------́ èek-děeo-àt-jà-bhai-kráp-ká
+
Сэ дэгъу дэдэу сыкъэшъошъурэп. ผม / ด---- เ---------- ค--- / คะ ผม / ดิฉัน เต้นไม่เก่ง ครับ / คะ 0
po--------------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-gèng-kráp-ká
+
     
Ар псынкIэ дэд. ง่-------- ค--- / ค-ะ ง่ายมากเลย ครับ / ค่ะ 0
ng----------------------̂ ngâi-mâk-luнy-kráp-kâ
+
Сэ къыозгъэлъэгъущт. ผม / ด---- จ------------ู ผม / ดิฉัน จะแสดงให้คุณดู 0
po--------------------------------------o pǒm-dì-chǎn-jà-sæ̌-dong-hâi-koon-doo
+
Хьау, етIанэ зэгорэм. ไม------- ว------------ ค--- / คะ ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่า ครับ / คะ 0
ma---------------------------------------́ mâi-bhen-rai-wan-èun-dèek-wâ-kráp-ká
+
     
Зыгорэм упэплъа? คุ------------------- ค--- / ค- ? คุณรอใครอยู่หรือเปล่า ครับ / คะ ? 0
ko----------------------------------------́ koon-raw-krai-à-yôo-rěu-bhlào-kráp-ká
+
Ары, синыбджэгъу (сыпэплъэ). ใช- ค--- / ค-- ร-------่ ใช่ ครับ / ค่ะ รอแฟนอยู่ 0
ch----------------------------o châi-kráp-kâ-raw-fæn-à-yôo
+
Мары къэсыгъ! เข------- คะ เขามาแล้ว คะ 0
ka-------------́ kǎo-ma-lǽo-ká
+