کتاب لغت

fa ‫ زمان گذشته 3‬   »   eo Is-tempo 3

‫83 [هشتاد و سه]‬

‫ زمان گذشته 3‬

‫ زمان گذشته 3‬

83 [okdek tri]

Is-tempo 3

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی اسپرانتو بازی بیشتر
‫تلفن زدن‬ telefoni telefoni 1
‫من تلفن زده ام.‬ Mi telefonis. Mi telefonis. 1
‫من تمام مدت با تلفن صحبت می‌کردم.‬ Mi telefonis la tutan tempon. Mi telefonis la tutan tempon. 1
‫سؤال کردن‬ demandi demandi 1
‫من سؤال کرده ام.‬ Mi demandis. Mi demandis. 1
‫من همیشه سوال می‌کردم.‬ Mi ĉiam demandis. Mi ĉiam demandis. 1
‫تعریف کردن‬ rakonti rakonti 1
‫من تعریف کرده ام.‬ Mi rakontis. Mi rakontis. 1
‫من تمام داستان را تعریف کرده ام/کردم.‬ Mi rakontis la tutan historion. Mi rakontis la tutan historion. 1
‫یاد گرفتن‬ studi studi 1
‫من یاد گرفته ام.‬ Mi studis. Mi studis. 1
‫من تمام شب مشغول یادگیری بودم.‬ Mi studis la tutan vesperon. Mi studis la tutan vesperon. 1
‫کار کردن‬ labori labori 1
‫من کار کرده ام.‬ Mi laboris. Mi laboris. 1
‫من تمام روز کار می‌کردم.‬ Mi laboris la tutan tagon. Mi laboris la tutan tagon. 1
‫غذا خوردن‬ manĝi manĝi 1
‫من غذا خورده ام.‬ Mi manĝis. Mi manĝis. 1
‫من تمام غذا را خوردم.‬ Mi manĝis la tutan manĝon. Mi manĝis la tutan manĝon. 1

‫تاریخ زبانشناسی‬

‫انسان همواره مجذوب زبان بوده است.‬ ‫بنابراین تاریخ زبان شناسی بسیار طولانی است.‬ ‫زبان شناسی مطالعه نظام مند زبان است.‬ ‫حتی هزاران سال پیش مردم در باره زبان فکر می کردند.‬ ‫برای این کار، فرهنگ های مختلف سیستم های مختلفی را ایجاد کردند.‬ ‫در نتیجه، تعریف های مختلفی از زبان پدید آمد.‬ ‫زبانشناسی امروز بیش از هر چیز بر نظریه های باستانی استوار است.‬ ‫روش های بسیاری به ویژه در یونان ایجاد شده بود.‬ ‫قدیمی ترین اثر شناخته شده در مورد زبان مربوط به هند است.‬ ‫این اثر در 3،000 سال پیش توسّط ساکاتایانا که متخصبص دستور زبان بود نوشته شده است.‬ ‫در دوران باستان، فلاسفه ای مانند افلاطون نیز به تحقیق در مورد زبان پرداخته بودند.‬ ‫بعدها، نویسندگان رومنس نظریات آنها را توسعه دادند.‬ ‫اعراب هم، در قرن هشتم روش خود را ایجاد کردند.‬ ‫پس از آن، آثار آنها توصیف دقیق زبان عربی را نشان می دهد.‬ ‫در دوران مدرن، انسان بخصوص به دنبال تحقیق در مورد منشأ زبان بود.‬ ‫محقّقین به ویژه به تاریخ زبان علاقمند شدند.‬ ‫در قرن هیجدهم، مردم شروع به مقایسه زبان ها با یکدیگر کردند.‬ ‫آنها می خواستند بدانند که چگونه زبان ها ایجاد شده اند.‬ ‫بعدها آنها به زبان به عنوان یک سیستم متمرکز نگاه کردند.‬ ‫مرکز توجّه آنها سئوال در مورد چگونگی کار زبان بود.‬ ‫امروز، تعداد زیادی از مکاتب فکری در درون زبان شناسی وجود دارد.‬ ‫بسیاری از رشته های جدید بعد از دهه پنجاه بوجود آمده اند.‬ ‫این رشته ها در قسمت هائی به شدت متأثر از علوم دیگر بودند.‬ ‫نمونه های آن زبان شناسی روانی و یا ارتباطات بین فرهنگ هاست. ‬ ‫مکاتب فکری زبان شناسی جدیدتر بسیار تخصصی هستند.‬ ‫یک نمونه ازآن زبان شناسی فمینیستی است.‬ ‫بنابراین تاریخ زبانشناسی ادامه دارد...‬ ‫تا زمانی که زبان وجود دارد، انسان به آن می اندیشد!‬