بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
جانبی
من کمی پول جانبی گذاشته‌ام.
flanke
Mi metas iom da mono flanke.
بدون نیاز
او بدون نیاز چتر را برداشت.
senbezone
Ŝi prenis la ombrelon senbezone.
در حال حاضر
در حال حاضر، ما 10 سال است که ازدواج کرده‌ایم.
intertempe
Intertempe, ni estis geedzitaj dum 10 jaroj.