Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
pomstiť
Pomstila sa na svojom manželovi.
sich rächen
Sie hat sich an ihrem Mann gerächt.
vydávať
Vydavateľ vydáva tieto časopisy.
herausgeben
Der Verlag gibt diese Zeitschriften heraus.
spaľovať
Zapálil zápalku.
abbrennen
Er hat ein Streichholz abgebrannt.