Phrasebook

en Days of the week   »   hy շաբաթվա օրեր

9 [nine]

Days of the week

Days of the week

9 [ինը]

9 [iny]

շաբաթվա օրեր

[shabat’va orer]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Monday ե-կ-ւշա--ի ե_________ ե-կ-ւ-ա-թ- ---------- երկուշաբթի 0
y-r-usha--’i y___________ y-r-u-h-b-’- ------------ yerkushabt’i
Tuesday երե-----ի ե________ ե-ե-շ-բ-ի --------- երեքշաբթի 0
ye---’---b-’i y____________ y-r-k-s-a-t-i ------------- yerek’shabt’i
Wednesday չոր--շաբթի չ_________ չ-ր-ք-ա-թ- ---------- չորեքշաբթի 0
c----rek’s----’i c_______________ c-’-o-e-’-h-b-’- ---------------- ch’vorek’shabt’i
Thursday հ--գ-ա-թի հ________ հ-ն-շ-բ-ի --------- հինգշաբթի 0
h---s--bt’i h__________ h-n-s-a-t-i ----------- hingshabt’i
Friday ո-րբ-թ ո_____ ո-ր-ա- ------ ուրբաթ 0
u--at’ u_____ u-b-t- ------ urbat’
Saturday շ-բաթ շ____ շ-բ-թ ----- շաբաթ 0
sha-a-’ s______ s-a-a-’ ------- shabat’
Sunday կ-րակի կ_____ կ-ր-կ- ------ կիրակի 0
k-raki k_____ k-r-k- ------ kiraki
the week մ- շաբ-թ մ_ շ____ մ- շ-բ-թ -------- մի շաբաթ 0
m---haba-’ m_ s______ m- s-a-a-’ ---------- mi shabat’
from Monday to Sunday ե--ո---բ---ց -ի-չև-կ-րակի ե___________ մ____ կ_____ ե-կ-ւ-ա-թ-ի- մ-ն-և կ-ր-կ- ------------------------- երկուշաբթիից մինչև կիրակի 0
y--k-sha-t’ii--’ m---h---v--ir--i y_______________ m________ k_____ y-r-u-h-b-’-i-s- m-n-h-y-v k-r-k- --------------------------------- yerkushabt’iits’ minch’yev kiraki
The first day is Monday. Առ-ջ-ն -ր--եր----աբթ-ն-է: Ա_____ օ__ ե__________ է_ Ա-ա-ի- օ-ը ե-կ-ւ-ա-թ-ն է- ------------------------- Առաջին օրը երկուշաբթին է: 0
A-r-j-- --y-ye---s---t-i- e A______ o__ y____________ e A-r-j-n o-y y-r-u-h-b-’-n e --------------------------- Arrajin ory yerkushabt’in e
The second day is Tuesday. Երկրո------ ե-ե--աբթին -: Ե______ օ__ ե_________ է_ Ե-կ-ո-դ օ-ը ե-ե-շ-բ-ի- է- ------------------------- Երկրորդ օրը երեքշաբթին է: 0
Yer-ro-- --y -er-----a-t-i--e Y_______ o__ y_____________ e Y-r-r-r- o-y y-r-k-s-a-t-i- e ----------------------------- Yerkrord ory yerek’shabt’in e
The third day is Wednesday. Ե---ր- -րը--ո-ե-շ-բ-ի- -: Ե_____ օ__ չ__________ է_ Ե-ր-ր- օ-ը չ-ր-ք-ա-թ-ն է- ------------------------- Երրորդ օրը չորեքշաբթին է: 0
Yerr--d--r--ch’v-r-k--h--t’-n-e Y______ o__ c________________ e Y-r-o-d o-y c-’-o-e-’-h-b-’-n e ------------------------------- Yerrord ory ch’vorek’shabt’in e
The fourth day is Thursday. Չ--րոր- -ր- -ի---ա-թ-ն-է: Չ______ օ__ հ_________ է_ Չ-ր-ո-դ օ-ը հ-ն-շ-բ-ի- է- ------------------------- Չորրորդ օրը հինգշաբթին է: 0
C--v-r-o-d--r--hin-s--------e C_________ o__ h___________ e C-’-o-r-r- o-y h-n-s-a-t-i- e ----------------------------- Ch’vorrord ory hingshabt’in e
The fifth day is Friday. Հ-նգ-ր--դ օրը----բա-ն -: Հ________ օ__ ո______ է_ Հ-ն-ե-ո-դ օ-ը ո-ր-ա-ն է- ------------------------ Հինգերորդ օրը ուրբաթն է: 0
H-ngerord or----b-t-n e H________ o__ u______ e H-n-e-o-d o-y u-b-t-n e ----------------------- Hingerord ory urbat’n e
The sixth day is Saturday. Վե--րո-դ-օրը-շաբա---է: Վ_______ օ__ շ_____ է_ Վ-ց-ր-ր- օ-ը շ-բ-թ- է- ---------------------- Վեցերորդ օրը շաբաթն է: 0
Vet-’----rd-o---sh--at’--e V__________ o__ s_______ e V-t-’-e-o-d o-y s-a-a-’- e -------------------------- Vets’yerord ory shabat’n e
The seventh day is Sunday. Յո---որդ օ-ը կ-րա--ն--: Յ_______ օ__ կ______ է_ Յ-թ-ր-ր- օ-ը կ-ր-կ-ն է- ----------------------- Յոթերորդ օրը կիրակին է: 0
Y-t’ye--rd o-- -ir--in-e Y_________ o__ k______ e Y-t-y-r-r- o-y k-r-k-n e ------------------------ Yot’yerord ory kirakin e
The week has seven days. Շաբա----ւ-ի-յո- --: Շ_____ ո___ յ__ օ__ Շ-բ-թ- ո-ն- յ-թ օ-: ------------------- Շաբաթն ունի յոթ օր: 0
Sha----n --i-yo-- or S_______ u__ y___ o_ S-a-a-’- u-i y-t- o- -------------------- Shabat’n uni yot’ or
We only work for five days. Մ-նք-աշխա-ում-են- ----- հ-նգ--ր: Մ___ ա_______ ե__ մ____ հ___ օ__ Մ-ն- ա-խ-տ-ւ- ե-ք մ-ա-ն հ-ն- օ-: -------------------------------- Մենք աշխատում ենք միայն հինգ օր: 0
Men-- a-hk----m--enk’-mi--- h-----r M____ a________ y____ m____ h___ o_ M-n-’ a-h-h-t-m y-n-’ m-a-n h-n- o- ----------------------------------- Menk’ ashkhatum yenk’ miayn hing or

Constructed Esperanto

English is the most important universal language of today. Everyone is supposed to be able to communicate using it. But other languages also want to reach this goal. Constructed languages, for example. Constructed languages are purposely created and developed. That is, there is a plan according to which they are designed. With constructed languages, elements from different languages are mixed together. In this way, they should be easy to learn for as many people as possible. The goal of each constructed language is international communication. The most well-known constructed language is Esperanto. It was first introduced in 1887 in Warsaw. Its founder was the doctor Ludwik L. Zamenhof. He believed the main cause of (social) unrest lay in communication problems. Therefore, he wanted to create a language to bring people together. With it, people should talk with each other on an equal level. The pseudonym of the doctor was Dr. Esperanto, Doctor Hopeful. That shows how much he believed in his dream. But the idea of universal understanding is much older. To date, many different constructed languages have been developed. They are associated with goals like tolerance and human rights. Speakers in more than 120 countries are proficient in Esperanto today. But there is also criticism against Esperanto. For example, 70% of the vocabulary has its source in Romance languages. And Esperanto is also distinctly shaped on Indo-European languages. It's speakers exchange thoughts and ideas at conventions and in clubs. Meetings and lectures are organized regularly. So, are you up for some Esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!
Did you know?
American English is counted among the West Germanic languages. It is a North American English dialect, like Canadian English. It is the native language of approximately 300 million people. That being the case, it is the most-spoken form of English. It is, however, very similar to British English. As a rule, speakers of both forms can communicate with each other easily. The conversation only becomes difficult if both sides speak very strong dialects. There are also a few distinct differences between the two forms. These apply primarily to pronunciation, vocabulary, and orthography. In many cases the grammar and punctuation deviate from one another. The importance of American English is increasing compared to British English. This is mainly due to the large influence of the North American film and music industry. They have been exporting their language throughout the world for centuries. Even India and Pakistan, once British colonies, are adopting "Americanisms" today. Learn American English, it is the most influential language in the world!