Phrasebook

en Running errands   »   hy Running errands

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

51 [հիսունմեկ]

51 [hisunmek]

Running errands

[handznararut’yunner katarel]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
I want to go to the library. Ե- -ւ-ո----մ--րա-ա-ա--գ-ա-: Ես ուզում եմ գրադարան գնալ: Ե- ո-զ-ւ- ե- գ-ա-ա-ա- գ-ա-: --------------------------- Ես ուզում եմ գրադարան գնալ: 0
Y-- uzu--yem g---ara- ---l Yes uzum yem gradaran gnal Y-s u-u- y-m g-a-a-a- g-a- -------------------------- Yes uzum yem gradaran gnal
I want to go to the bookstore. Ես----ու-----գ-ախ--ութ գնալ: Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ: Ե- ո-զ-ւ- ե- գ-ա-ա-ո-թ գ-ա-: ---------------------------- Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ: 0
Y-- -zu- -e------ha---- ---l Yes uzum yem grakhanut’ gnal Y-s u-u- y-m g-a-h-n-t- g-a- ---------------------------- Yes uzum yem grakhanut’ gnal
I want to go to the newspaper stand. Ես ո-զ-ւ---մ---պ---գ---: Ես ուզում եմ կրպակ գնալ: Ե- ո-զ-ւ- ե- կ-պ-կ գ-ա-: ------------------------ Ես ուզում եմ կրպակ գնալ: 0
Yes-u--- yem---pak--nal Yes uzum yem krpak gnal Y-s u-u- y-m k-p-k g-a- ----------------------- Yes uzum yem krpak gnal
I want to borrow a book. Ես--ւզ--մ-----ի -ի-- ----ն--: Ես ուզում եմ մի գիրք վերցնել: Ե- ո-զ-ւ- ե- մ- գ-ր- վ-ր-ն-լ- ----------------------------- Ես ուզում եմ մի գիրք վերցնել: 0
Y---uzum ye--mi-----’--e--s-nel Yes uzum yem mi girk’ verts’nel Y-s u-u- y-m m- g-r-’ v-r-s-n-l ------------------------------- Yes uzum yem mi girk’ verts’nel
I want to buy a book. Ե- -ւ-ո-մ------ ---ք -նե-: Ես ուզում եմ մի գիրք գնել: Ե- ո-զ-ւ- ե- մ- գ-ր- գ-ե-: -------------------------- Ես ուզում եմ մի գիրք գնել: 0
Y-s --um-yem--i---r----n-l Yes uzum yem mi girk’ gnel Y-s u-u- y-m m- g-r-’ g-e- -------------------------- Yes uzum yem mi girk’ gnel
I want to buy a newspaper. Ե--ո--ո---եմ--ի --րթ-գն--: Ես ուզում եմ մի թերթ գնել: Ե- ո-զ-ւ- ե- մ- թ-ր- գ-ե-: -------------------------- Ես ուզում եմ մի թերթ գնել: 0
Y-s--z-m yem--i--’ye-t’ --el Yes uzum yem mi t’yert’ gnel Y-s u-u- y-m m- t-y-r-’ g-e- ---------------------------- Yes uzum yem mi t’yert’ gnel
I want to go to the library to borrow a book. Ե- ո-զում եմ-գրա----ն -ն-լ---րպ-ս---մի ---ք-վե----մ: Ես ուզում եմ գրադարան գնալ, որպեսզի մի գիրք վերցնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- գ-ա-ա-ա- գ-ա-, ո-պ-ս-ի մ- գ-ր- վ-ր-ն-մ- ---------------------------------------------------- Ես ուզում եմ գրադարան գնալ, որպեսզի մի գիրք վերցնեմ: 0
Y---u-u--ye----a-a-an ---l,-vorpe------ gi-k’ -e-t-’--m Yes uzum yem gradaran gnal, vorpeszi mi girk’ verts’nem Y-s u-u- y-m g-a-a-a- g-a-, v-r-e-z- m- g-r-’ v-r-s-n-m ------------------------------------------------------- Yes uzum yem gradaran gnal, vorpeszi mi girk’ verts’nem
I want to go to the bookstore to buy a book. Ե- ո--ո----մ-գ---անո-թ---ա-, որ-ե-----ի----------: Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ, որպեսզի մի գիրք գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- գ-ա-ա-ո-թ գ-ա-, ո-պ-ս-ի մ- գ-ր- գ-ե-: -------------------------------------------------- Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ, որպեսզի մի գիրք գնեմ: 0
Y-- uz---y----r-kh-n--’ ----, v-rp-----mi-gi-k’ gn-m Yes uzum yem grakhanut’ gnal, vorpeszi mi girk’ gnem Y-s u-u- y-m g-a-h-n-t- g-a-, v-r-e-z- m- g-r-’ g-e- ---------------------------------------------------- Yes uzum yem grakhanut’ gnal, vorpeszi mi girk’ gnem
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ես ու--ւ- ե- ----կ-գ------րպ-սզի-մի --րթ գ-ե-: Ես ուզում եմ կրպակ գնալ, որպեսզի մի թերթ գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- կ-պ-կ գ-ա-, ո-պ-ս-ի մ- թ-ր- գ-ե-: ---------------------------------------------- Ես ուզում եմ կրպակ գնալ, որպեսզի մի թերթ գնեմ: 0
Y-- uz-m--e--krpak g--l, v-rp-s-- m- --yert--gnem Yes uzum yem krpak gnal, vorpeszi mi t’yert’ gnem Y-s u-u- y-m k-p-k g-a-, v-r-e-z- m- t-y-r-’ g-e- ------------------------------------------------- Yes uzum yem krpak gnal, vorpeszi mi t’yert’ gnem
I want to go to the optician. Ե- ---ո----- օպ-իկա-գն--: Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ: Ե- ո-զ-ւ- ե- օ-տ-կ- գ-ա-: ------------------------- Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ: 0
Y-- -zu- yem op-i-- ---m Yes uzum yem optika gnam Y-s u-u- y-m o-t-k- g-a- ------------------------ Yes uzum yem optika gnam
I want to go to the supermarket. Ե- ու-ու--ս--պ--մա--ե- գնա-: Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ: Ե- ո-զ-ւ- ս-ւ-ե-մ-ր-ե- գ-ա-: ---------------------------- Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ: 0
Y-----u-----e----k-- -nam Yes uzum supermarket gnam Y-s u-u- s-p-r-a-k-t g-a- ------------------------- Yes uzum supermarket gnam
I want to go to the bakery. Ե----զու- ե- --ցի-խ----- գն--: Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ: Ե- ո-զ-ւ- ե- հ-ց- խ-ն-ւ- գ-ա-: ------------------------------ Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ: 0
Yes-uz-m yem-h-t----kha-u-’ ---m Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam Y-s u-u- y-m h-t-’- k-a-u-’ g-a- -------------------------------- Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam
I want to buy some glasses. Ե- -ւ-ո----մ ------ո- գն--: Ես ուզում եմ մի ակնոց գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- մ- ա-ն-ց գ-ե-: --------------------------- Ես ուզում եմ մի ակնոց գնեմ: 0
Y----zu- -e- m- ---------nem Yes uzum yem mi aknots’ gnem Y-s u-u- y-m m- a-n-t-’ g-e- ---------------------------- Yes uzum yem mi aknots’ gnem
I want to buy fruit and vegetables. Ես-ուզ-ւ- -- --րգ-և --ն-ար-ղ-- գ-եմ: Ես ուզում եմ միրգ և բանջարեղեն գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- մ-ր- և բ-ն-ա-ե-ե- գ-ե-: ------------------------------------ Ես ուզում եմ միրգ և բանջարեղեն գնեմ: 0
Ye- uz-m --- mi----------j-re-h-n-g-em Yes uzum yem mirg yev banjareghen gnem Y-s u-u- y-m m-r- y-v b-n-a-e-h-n g-e- -------------------------------------- Yes uzum yem mirg yev banjareghen gnem
I want to buy rolls and bread. Ես ու-ո----մ---ց -նեմ: Ես ուզում եմ հաց գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- հ-ց գ-ե-: ---------------------- Ես ուզում եմ հաց գնեմ: 0
Y-s -zum -em-h-ts’---em Yes uzum yem hats’ gnem Y-s u-u- y-m h-t-’ g-e- ----------------------- Yes uzum yem hats’ gnem
I want to go to the optician to buy glasses. Ե--ո-զու--ե- օպտ-կա----մ- ------- --ն-ց գն--: Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ, որպեսզի ակնոց գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- օ-տ-կ- գ-ա-, ո-պ-ս-ի ա-ն-ց գ-ե-: --------------------------------------------- Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ, որպեսզի ակնոց գնեմ: 0
Y-- ---m -e--optik-----m- --rp-szi-a---t-’ -n-m Yes uzum yem optika gnam, vorpeszi aknots’ gnem Y-s u-u- y-m o-t-k- g-a-, v-r-e-z- a-n-t-’ g-e- ----------------------------------------------- Yes uzum yem optika gnam, vorpeszi aknots’ gnem
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ես-ու-ու- --ւպե--ար-ետ-------ո-պե-զի-միր--- բ-ն--ր--ե--գ-ե-: Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ, որպեսզի միրգ և բանջարեղեն գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ս-ւ-ե-մ-ր-ե- գ-ա-, ո-պ-ս-ի մ-ր- և բ-ն-ա-ե-ե- գ-ե-: ------------------------------------------------------------ Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ, որպեսզի միրգ և բանջարեղեն գնեմ: 0
Yes-------up-r-a-ket-gna-,---rpes-- mirg --v -a-ja--g-e--gn-m Yes uzum supermarket gnam, vorpeszi mirg yev banjareghen gnem Y-s u-u- s-p-r-a-k-t g-a-, v-r-e-z- m-r- y-v b-n-a-e-h-n g-e- ------------------------------------------------------------- Yes uzum supermarket gnam, vorpeszi mirg yev banjareghen gnem
I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ե--ո-զու- ---հաց- խան--թ ----,-որպեսզի --ց գ---: Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ, որպեսզի հաց գնեմ: Ե- ո-զ-ւ- ե- հ-ց- խ-ն-ւ- գ-ա-, ո-պ-ս-ի հ-ց գ-ե-: ------------------------------------------------ Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ, որպեսզի հաց գնեմ: 0
Y-- uz-m --m-ha-----khanut- --am,--or---zi -ats’ -nem Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam, vorpeszi hats’ gnem Y-s u-u- y-m h-t-’- k-a-u-’ g-a-, v-r-e-z- h-t-’ g-e- ----------------------------------------------------- Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam, vorpeszi hats’ gnem

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!