Phrasebook

en Days of the week   »   ta ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [nine]

Days of the week

Days of the week

9 [ஒன்பது]

9 [Oṉpatu]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

[oru vārattiṉ kiḻamaikaḷ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Monday த--்---கி--ை தி______ த-ங-க-்-ி-ம- ------------ திங்கட்கிழமை 0
t--k-ṭkiḻam-i t____________ t-ṅ-a-k-ḻ-m-i ------------- tiṅkaṭkiḻamai
Tuesday செ---ா----க-ழ-ை செ_______ ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை --------------- செவ்வாய்க்கிழமை 0
c-vv---kiḻ-m-i c_____________ c-v-ā-k-i-a-a- -------------- cevvāykkiḻamai
Wednesday ப-தன-----மை பு__ கி__ ப-த-் க-ழ-ை ----------- புதன் கிழமை 0
putaṉ---ḻ---i p____ k______ p-t-ṉ k-ḻ-m-i ------------- putaṉ kiḻamai
Thursday வ--ா--்கி-மை வி______ வ-ய-ழ-்-ி-ம- ------------ வியாழக்கிழமை 0
viy---k------i v_____________ v-y-ḻ-k-i-a-a- -------------- viyāḻakkiḻamai
Friday வ--்ளிக்கிழமை வெ______ வ-ள-ள-க-க-ழ-ை ------------- வெள்ளிக்கிழமை 0
v-ḷ--k-iḻam-i v____________ v-ḷ-i-k-ḻ-m-i ------------- veḷḷikkiḻamai
Saturday ச---்--ழ-ை ச_____ ச-ி-்-ி-ம- ---------- சனிக்கிழமை 0
caṉikk-ḻamai c___________ c-ṉ-k-i-a-a- ------------ caṉikkiḻamai
Sunday ஞ-ய-ற-றுக--ி-மை ஞா_______ ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை --------------- ஞாயிற்றுக்கிழமை 0
ñ---ṟṟ--k-ḻ--ai ñ______________ ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i --------------- ñāyiṟṟukkiḻamai
the week வா--் வா__ வ-ர-் ----- வாரம் 0
vāram v____ v-r-m ----- vāram
from Monday to Sunday த-ங்கள--ு-்-- ---ி-ு-ரை தி______ ஞா____ த-ங-க-ி-ு-்-ு ஞ-ய-ற-வ-ை ----------------------- திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை 0
t-ṅka-iru--u ñ-yiṟ---r-i t___________ ñ__________ t-ṅ-a-i-u-t- ñ-y-ṟ-v-r-i ------------------------ tiṅkaḷiruntu ñāyiṟuvarai
The first day is Monday. வ-ரத்தின் முத-- -ினம்-த---கட-க-ழமை. வா____ மு__ தி__ தி_______ வ-ர-்-ி-் ம-த-் த-ன-் த-ங-க-்-ி-ம-. ----------------------------------- வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. 0
v---t--ṉ -u-al t---m -iṅ--ṭk--am-i. v_______ m____ t____ t_____________ v-r-t-i- m-t-l t-ṉ-m t-ṅ-a-k-ḻ-m-i- ----------------------------------- vārattiṉ mutal tiṉam tiṅkaṭkiḻamai.
The second day is Tuesday. இரண்ட--து த---்----்வாய்க்க---ை. இ_____ தி__ செ________ இ-ண-ட-வ-ு த-ன-் ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை- -------------------------------- இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. 0
I-a--ā------i--m -e---y--iḻama-. I_________ t____ c______________ I-a-ṭ-v-t- t-ṉ-m c-v-ā-k-i-a-a-. -------------------------------- Iraṇṭāvatu tiṉam cevvāykkiḻamai.
The third day is Wednesday. ம--்---து--ி-ம--பு-ன-க-ழ--. மூ____ தி__ பு______ ம-ன-ற-வ-ு த-ன-் ப-த-்-ி-ம-. --------------------------- மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. 0
Mū----at-----a- -utaṉkiḻ--a-. M________ t____ p____________ M-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m p-t-ṉ-i-a-a-. ----------------------------- Mūṉṟāvatu tiṉam putaṉkiḻamai.
The fourth day is Thursday. ந-ன-க--து -ி-ம--வியா------ம-. நா____ தி__ வி_______ ந-ன-க-வ-ு த-ன-் வ-ய-ழ-்-ி-ம-. ----------------------------- நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. 0
Nā-k----u--iṉam v-y---k---a--i. N________ t____ v______________ N-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m v-y-ḻ-k-i-a-a-. ------------------------------- Nāṉkāvatu tiṉam viyāḻakkiḻamai.
The fifth day is Friday. ஐ------ு-த-ன---வ--்-ி-்-ி----. ஐ____ தி__ வெ______ . ஐ-்-ா-த- த-ன-் வ-ள-ள-க-க-ழ-ை . ------------------------------ ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . 0
A-ntā-----t-ṉ-m v-ḷḷik-iḻ-mai. A________ t____ v_____________ A-n-ā-a-u t-ṉ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i- ------------------------------ Aintāvatu tiṉam veḷḷikkiḻamai.
The sixth day is Saturday. ஆ--வ-ு----ம- -னி--க-ழம- . ஆ___ தி__ ச_____ . ஆ-ா-த- த-ன-் ச-ி-்-ி-ம- . ------------------------- ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . 0
Āṟ-v-t--t---m-c-ṉ-k--ḻ-m-i. Ā______ t____ c____________ Ā-ā-a-u t-ṉ-m c-ṉ-k-i-a-a-. --------------------------- Āṟāvatu tiṉam caṉikkiḻamai.
The seventh day is Sunday. ஏழாவ-- -ி-ம--ஞ--------ி----. ஏ___ தி__ ஞா______ . ஏ-ா-த- த-ன-் ஞ-ய-ற-ற-க-ழ-ை . ---------------------------- ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . 0
Ē-āvatu-tiṉam-----ṟṟ---ḻa-ai. Ē______ t____ ñ______________ Ē-ā-a-u t-ṉ-m ñ-y-ṟ-u-i-a-a-. ----------------------------- Ēḻāvatu tiṉam ñāyiṟṟukiḻamai.
The week has seven days. ஒர- -ாரத்---- ஏ---------ள் உள்ள-. ஒ_ வா____ ஏ_ தி____ உ____ ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஏ-ு த-ன-்-ள- உ-்-ன- --------------------------------- ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. 0
O-u --r--ti----u-ti-aṅ--ḷ u-ḷ-ṉ-. O__ v_______ ē__ t_______ u______ O-u v-r-t-i- ē-u t-ṉ-ṅ-a- u-ḷ-ṉ-. --------------------------------- Oru vārattil ēḻu tiṉaṅkaḷ uḷḷaṉa.
We only work for five days. நாம்-ஒ-ு வ---்---- ஐந்-ு தி-ங்க-- -ட-ட-----ேல---ெ--கி----ம். நா_ ஒ_ வா____ ஐ__ தி____ ம___ வே_ செ______ ந-ம- ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஐ-்-ு த-ன-்-ள- ம-்-ு-ே வ-ல- ச-ய-க-ன-ற-ம-. ------------------------------------------------------------ நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். 0
N-- ----v-ra--il-ai-t--t-ṉaṅka---aṭṭ-m- v-l-----y--ṉṟ-m. N__ o__ v_______ a____ t_______ m______ v____ c_________ N-m o-u v-r-t-i- a-n-u t-ṉ-ṅ-a- m-ṭ-u-ē v-l-i c-y-i-ṟ-m- -------------------------------------------------------- Nām oru vārattil aintu tiṉaṅkaḷ maṭṭumē vēlai ceykiṉṟōm.

Constructed Esperanto

English is the most important universal language of today. Everyone is supposed to be able to communicate using it. But other languages also want to reach this goal. Constructed languages, for example. Constructed languages are purposely created and developed. That is, there is a plan according to which they are designed. With constructed languages, elements from different languages are mixed together. In this way, they should be easy to learn for as many people as possible. The goal of each constructed language is international communication. The most well-known constructed language is Esperanto. It was first introduced in 1887 in Warsaw. Its founder was the doctor Ludwik L. Zamenhof. He believed the main cause of (social) unrest lay in communication problems. Therefore, he wanted to create a language to bring people together. With it, people should talk with each other on an equal level. The pseudonym of the doctor was Dr. Esperanto, Doctor Hopeful. That shows how much he believed in his dream. But the idea of universal understanding is much older. To date, many different constructed languages have been developed. They are associated with goals like tolerance and human rights. Speakers in more than 120 countries are proficient in Esperanto today. But there is also criticism against Esperanto. For example, 70% of the vocabulary has its source in Romance languages. And Esperanto is also distinctly shaped on Indo-European languages. It's speakers exchange thoughts and ideas at conventions and in clubs. Meetings and lectures are organized regularly. So, are you up for some Esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!
Did you know?
American English is counted among the West Germanic languages. It is a North American English dialect, like Canadian English. It is the native language of approximately 300 million people. That being the case, it is the most-spoken form of English. It is, however, very similar to British English. As a rule, speakers of both forms can communicate with each other easily. The conversation only becomes difficult if both sides speak very strong dialects. There are also a few distinct differences between the two forms. These apply primarily to pronunciation, vocabulary, and orthography. In many cases the grammar and punctuation deviate from one another. The importance of American English is increasing compared to British English. This is mainly due to the large influence of the North American film and music industry. They have been exporting their language throughout the world for centuries. Even India and Pakistan, once British colonies, are adopting "Americanisms" today. Learn American English, it is the most influential language in the world!