ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ   »   th ที่ธนาคาร

೬೦ [ಅರವತ್ತು]

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ

60 [หกสิบ]

hòk-sìp

ที่ธนาคาร

[têet-na-kan]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಥಾಯ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನಾನು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ผ- - -ิฉ-น-ต้องกา---------ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการเป-ดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ป-ด-ั-ช- --------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเปิดบัญชี 0
po-m-dì--h-̌---h---n----n-b-è----b---c--e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bhe-r-t-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀-̶---a---h-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhèr̶t-ban-chee
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. นี่-ือ--ั------ิ---ง ข-ง-ม---ของด---น น--ค-อหน-งส-อเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-ห-ั-ส-อ-ด-น-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------- นี่คือหนังสือเดินทาง ของผม / ของดิฉัน 0
nêe--------ng-s----der̶n--a---ka--n--p-̌--ka--n---i--cha-n ne-e-keu-na-ng-se-u-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-n---e-u-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ----------------------------------------------------------- nêe-keu-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
ಇದು ನನ್ನ ವಿಳಾಸ. และ-ี่-ี่-ยู- ข-งผ- - ข-งด--ัน และน--ท--อย-- ของผม / ของด-ฉ-น แ-ะ-ี-ท-่-ย-่ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------ และนี่ที่อยู่ ของผม / ของดิฉัน 0
l---nê--tê--a---o-o----w------m--ǎw---dì--ha-n læ--ne-e-te-e-a--yo-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n l-́-n-̂---e-e-a---o-o-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------- lǽ-nêe-têe-à-yôo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ผ- / ดิ--น---อ-ก----ก-งิน--้า-ั-ช--ข---ม --ข-ง----น ผม / ด-ฉ-น ต-องการฝากเง-นเข-าบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-เ-ิ-เ-้-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p-̌---ì----̌--d-a-w-----n------nger̶---â--ba----e----̌-ng-p-̌m----w-g-d-̀-chǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-fa-k-nger-n-ka-o-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-n-e-̶---a-o-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-fàk-nger̶n-kâo-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ผ- --ดิฉ-น-ต้อ-กา-ถ---ง--จา-บั----ของผ- - ข------น ผม / ด-ฉ-น ต-องการถอนเง-นจากบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-เ-ิ-จ-ก-ั-ช- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการถอนเงินจากบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p--m---̀-c-ǎn-d--̂w---ga----̌---n-er̶n---̀k-----c-e----̌-ng-p-̌m---̌--g-dì-c--̌n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ta-wn-nger-n-ja-k-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---g-r-n-j-̀---a---h-e-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-tǎwn-nger̶n-jàk-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ผม /-ดิฉ---ต-----รม--ับ-บ-จ้งยอ--ั--ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการมาร-บใบแจ-งยอดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ั-ใ-แ-้-ย-ด-ั-ช- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 0
pǒ----̀---ǎ---h----g-g-n-m--ráp-bai--æ̂ng-y--wt-----c--e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-ra-p-bai-jæ-ng-ya-wt-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-r-́---a---æ-n---a-w---a---h-e ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ma-ráp-bai-jæ̂ng-yâwt-ban-chee
ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಗದಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ผม / ดิฉั--ต-องกา--ล--ช็------าง ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเช-คเด-นทาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-็-เ-ิ-ท-ง -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเช็คเดินทาง 0
p-̌--d---ch-̌n-dh--w-------l--k-c--́k-der-n---ng po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-che-k-der-n-tang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-c-e-k-d-r-n-t-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-chék-der̶n-tang
ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು? ค----รมเ---มเ--าไหร่-ค-ั- - ค-? ค-าธรรมเน-ยมเท-าไหร- คร-บ / คะ? ค-า-ร-ม-น-ย-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
kâ--a---ia--ta-o---̀i--ra-----́ ka--tam-niam-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-̂-t-m-n-a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------- kâ-tam-niam-tâo-rài-kráp-ká
ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು? ผ--/ ดิ--- ต-อ-เ---ช-่อที-ไห- ---บ-- --? ผม / ด-ฉ-น ต-องเซ-นช--อท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-เ-็-ช-่-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องเซ็นชื่อที่ไหน ครับ / คะ? 0
po-m-dì--h-̌n-d--̂wng-s-n----̂u-t----n-̌i-krá----́ po-m-di--cha-n-dha-wng-sen-che-u-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e---h-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-sen-chêu-têe-nǎi-kráp-ká
ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ผม-/ ดิ-ั- ---ั-ร-เงิ----มาจ--ป-ะเท--ยอ---น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งรอเง-นโอนมาจากประเทศเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ง-น-อ-ม-จ-ก-ร-เ-ศ-ย-ร-ั- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน 0
po-----̀-ch--n-gam--ang--a----------n-ma-j-̀k--hra----̂-t--u-̶n-man po-m-di--cha-n-gam-lang-raw-nger-n-on-ma-ja-k-bhra--ta-yt-yur-n-man p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-w-n-e-̶---n-m---a-k-b-r-̀-t-̂-t-y-r-n-m-n ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-raw-nger̶n-on-ma-jàk-bhrà-tâyt-yur̶n-man
ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. นี่---เลขท-่บ---------ม /-ข-ง-ิ--น น--ค-อเลขท--บ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ข-ี-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------- นี่คือเลขที่บัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
n----k---l---k-tê--b---chee--ǎw-g-pǒm-k-̌w---d------̌n ne-e-keu-la-yk-te-e-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-y---e-e-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------- nêe-keu-lâyk-têe-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೆ? เ--น-ข----ือ-ั- คร-บ / คะ? เง-นเข-าหร-อย-ง คร-บ / คะ? เ-ิ-เ-้-ห-ื-ย-ง ค-ั- / ค-? -------------------------- เงินเข้าหรือยัง ครับ / คะ? 0
n--r̶n-ka----ěu----g-k-a-p-k-́ nger-n-ka-o-re-u-yang-kra-p-ka- n-e-̶---a-o-r-̌---a-g-k-a-p-k-́ ------------------------------- nger̶n-kâo-rěu-yang-kráp-ká
ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ผ--/-ดิฉั- -้---า---กเ--น ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเง-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเงิน 0
p-̌--d---ch-̌n--h-̂----ga---æ-----er̶n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-nger-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-n-e-̶- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-nger̶n
ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಗಳು ಬೇಕು. ผ--- ดิ-ัน ต-องการเง-นดอ-ล--์สห-ัฐ ผม / ด-ฉ-น ต-องการเง-นดอลลาร-สหร-ฐ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ง-น-อ-ล-ร-ส-ร-ฐ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ 0
p----dì---a-n---âw---g-n---er̶n-da---lâs-r--t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-nger-n-dawn-la-s-ra-t p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---g-r-n-d-w---a-s-r-̀- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nger̶n-dawn-lâs-ràt
ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. กร-ณ-ข-แบง-์ย่---ค-ับ /--ะ กร-ณาขอแบงค-ย-อย คร-บ / คะ ก-ุ-า-อ-บ-ค-ย-อ- ค-ั- / ค- -------------------------- กรุณาขอแบงค์ย่อย ครับ / คะ 0
gr--o-n--ka------------y-k--́--ká gro-o-na-ka-w-bæng-ya-wy-kra-p-ka- g-o-o-n---a-w-b-n---a-w---r-́---a- ---------------------------------- gròo-na-kǎw-bæng-yâwy-kráp-ká
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರು ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆಯೆ? ที่น--ม-ต-้--ท-เอ็-ไ-ม-คร-บ - คะ? ท--น--ม-ต--เอท-เอ-มไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ต-้-อ-ี-อ-ม-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ / คะ? 0
te------e--e--d-ô-----tee-e--mǎ---r-́---á te-e-ne-e-mee-dho-o-ay-tee-em-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-a---e---m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- têe-nêe-mee-dhôo-ay-tee-em-mǎi-kráp-ká
ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? สามา-ถถอนเง-นได้เ-----------/ ค-? สามารถถอนเง-นได-เท-าไร คร-บ / คะ? ส-ม-ร-ถ-น-ง-น-ด-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- สามารถถอนเงินได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
s-----n--o-t-o--n-e-----â--tâo-rai-----p-ká sa--man-to-t-on-nger-n-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- s-̌-m-n-t-̀---n-n-e-̶---a-i-t-̂---a---r-́---a- ---------------------------------------------- sǎ-man-tòt-on-nger̶n-dâi-tâo-rai-kráp-ká
ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ใ-้----เค-ด---ะไร-ด-บ้---คร---/--ะ? ใช-บ-ตรเครด-ตอะไรได-บ-าง คร-บ / คะ? ใ-้-ั-ร-ค-ด-ต-ะ-ร-ด-บ-า- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง ครับ / คะ? 0
c--́i---̀--k-a---i---à-ra--dâ--bân--kra-p-k-́ cha-i-ba-t-kray-di-t-a--rai-da-i-ba-ng-kra-p-ka- c-a-i-b-̀---r-y-d-̀---̀-r-i-d-̂---a-n---r-́---a- ------------------------------------------------ chái-bàt-kray-dìt-à-rai-dâi-bâng-kráp-ká

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಕರಣವೊಂದಿದೆಯೆ?

ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೂ ಸಹ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆಯೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಕರಣಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಕರಣವೊಂದಿದೆಯೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿದುಳಿನ ಸಂಶೊಧಕರು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ವ್ಯಾ ಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವರುಗಳು ಭಾಷಾವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಿದುಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳೆದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಿದುಳು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆಯೊ ಏನೊ? ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಡಗಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಒಂದೇ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವು ಏಕರೂಪದ ಮುಖ್ಯತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.