адыгабзэ » шведыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [sextioett]

Ordningstal

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [sextioett]

Ordningstal

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Апэрэ мазэр – щылэ. De- f----- m------ ä- j------.
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. De- a---- m------ ä- f-------.
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. De- t----- m------ ä- m---.
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. De- f----- m------ ä- a----.
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. De- f---- m------ ä- m--.
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. De- s----- m------ ä- j---.
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se- m------ ä- e-- h-----.
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------ f-------- m---,
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap---- m-- o-- j---.
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. De- s----- m------ ä- j---.
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. De- å------ m------ ä- a------.
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De- n----- m------ ä- s--------.
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De- t----- m------ ä- o------.
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. De- e---- m------ ä- n-------.
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. De- t----- m------ ä- d-------.
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. To-- m------ ä- e-- å-.
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Ju--- a------- s--------,
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------ n------- o-- d-------.