© Evolutionnow | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
aa - /ɑː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bee - /beː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
see - /seː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dee - /deː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ee - /eː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
hoo - /hoː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ii - /iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jii - /jiː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
koo - /koː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
oo - /oː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pee - /peː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kuu - /kuː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tee - /teː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
uu - /uː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
yy - /yː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ää - /æː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
öö - /øː/